Ανακοινώσεις

π.χ. 13/06/2024
π.χ. 13/06/2024
Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε Υπηρεσία
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4412/2016).

Συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου/...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗ .pdf 10/01/2023 - 09:07 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύμβαση για την «Προμήθεια ζωοτροφών», συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf 12/12/2022 - 10:29 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του δικτύου δεδομένων στο τμήμα...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf 06/12/2022 - 09:36 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών «Εργασίες εγκατάστασης ασύρματου δικτύου και επισκευής καλωδιακής υποδομής δικτύου στο τμήμα Δασολογίας και...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf 06/12/2022 - 09:33 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α1 ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ » μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420,00...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf 29/11/2022 - 14:51 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών «Αντικατάσταση αντλίας» μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των εννιακοσίων τριάντα ευρώ (930,00€), συμπεριλαμβανομένου...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf 29/11/2022 - 14:49 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών «Προμήθεια αντλίας» μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ ευρώ (2.418,00€),...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf 29/11/2022 - 14:47 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην ΚωπαΪδα»
μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf 29/11/2022 - 14:42 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το αντλιοστάσιο στην ΚωπαΪδα» μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των τριών...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf 29/11/2022 - 14:37 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής σύμφωνα τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf 03/11/2022 - 12:40 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε διοικητικούς υπαλλήλους ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων με κριτήριο...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf 03/11/2022 - 12:38 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν4412/2016, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ...

PDF icon espd-request-v2 (1).pdf, Αρχείο espd-request-v2 (1).xml, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf, Αρχείο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx, Αρχείο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx, PDF icon ΨΥ4746Ψ8Ζ6-ΓΧ5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf 21/10/2022 - 14:03 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν4412/2016, ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ...

PDF icon 6ΦΕΘ46Ψ8Ζ6-ΡΜ8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf, Αρχείο espd-request-v2 (1).xml, PDF icon espd-request-v2 (2).pdf, PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf, Αρχείο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx, Αρχείο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx 21/10/2022 - 13:57 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ...

PDF icon ΕΝΤΥΠΟ 11.5 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.pdf, PDF icon ΕΝΤΥΠΟ 11_5 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ teliko.pdf 20/10/2022 - 14:05 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «Έκδοση του βιβλίου των πεπραγμένων της τετραετίας των Πρυτανικών...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf 18/10/2022 - 13:35 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύμβαση για την «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (φάρμακα)», συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των δύο...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf 18/10/2022 - 09:50 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 294/14.10.2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ...

PDF icon ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 2023_2024.pdf, PDF icon ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΑ ΣΙΤΙΣΗ 2023_2024.pdf, PDF icon ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΑ ΣΙΤΙΣΗ 2023_2024.pdf, Αρχείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx, Αρχείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.docx, Αρχείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx 17/10/2022 - 09:30 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης προκηρύξεων μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης προκηρύξεων μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον ημερήσιο,...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚ.pdf 14/10/2022 - 11:27 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

τμηματική προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛ.pdf 14/10/2022 - 10:51 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Eγκατάσταση- καλωδίωση δικτύου και υποδομή δικτύου για τις ανάγκες του ΓΠΑ Αθηνών

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf 14/10/2022 - 10:48 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αρχείο espd-request-v2 (4).xml, PDF icon espd-request-v2.pdf, PDF icon ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ.pdf, PDF icon ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘ ΧΗΜΙΚ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf 11/10/2022 - 09:13 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 256/13.09.2022

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ...

Αρχείο espd-request-v2 (13).xml, PDF icon espd-request-v2 (15.pdf, PDF icon ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΨΑΙΑ46Ψ8Ζ6-ΤΧΒ.pdf, PDF icon ΑΔΑΜ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2023 2024.pdf 10/10/2022 - 13:47 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 253-05.09.2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διευκρίνηση επί των όρων της υπ΄αρίθμ. 253/05.09.2022 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2)...

PDF icon ΕΝΤΥΠΟ 11_5 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.pdf 23/09/2022 - 12:53 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παροχή υπηρεσιών "Επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δεύτερου αντλιοστασίου στο αγρόκτημα Κωπαϊδας"

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf 21/09/2022 - 12:06 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια αναλώσιμων υλικών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια αναλώσιμων υλικών: υγροποιημένο άζωτο (τμήμα 1),...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf 20/09/2022 - 14:25 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια ειδών καθαριότητας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια ειδών καθαριότητας σύμφωνα με τις ανάγκες του...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚ.pdf 20/09/2022 - 14:18 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια ειδών γραφείου

Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια ειδών γραφείου  για τις...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΘΗ.pdf 20/09/2022 - 14:11 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια επίπλων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια επίπλων  σύμφωνα με τις ανάγκες του...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf 15/09/2022 - 11:55 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ (253/05.09.2022)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΓΑΛΗΣ...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ τελική.pdf 07/09/2022 - 15:38 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ζωοτροφών»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ζωοτροφών» του Γ.Π.Α

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6196.pdf 22/07/2022 - 08:26 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση για προμήθεια ειδών κήπου, λιπασμάτων, σπόρων, φυτών κ.λ.π.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια: Εργαλείων - Υλικών Κήπου  και  Ειδών...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛ 5854.pdf 14/07/2022 - 11:26 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πολυμηχανημάτων γραφείου

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πολυμηχανημάτων γραφείου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚ 5853.pdf 12/07/2022 - 14:42 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια χαρτιού

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 καθώς και χαρτονιών εκτύπωσης για τις ανάγκες του Γ.Π.Α. και των...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚ ΧΑΡΤΙ 4921.pdf 12/07/2022 - 14:23 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτύπωση πτυχίων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ΕΚΤΥΠΩΣH ΠΤΥΧΙΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ-ΕΠΑΙΝΩΝ για τις ανάγκες του Γεωπονικού...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚ ΠΤΥΧΙΑ 4672.pdf 12/07/2022 - 14:20 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες  του Γεωπονικού...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ 5028 ΗΛ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.pdf 06/07/2022 - 08:27 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική εκποίηση του αγελαδινού γάλακτος του Κτηνοτροφείου του Γ.Π.Α. για ένα (1) έτος

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την τμηματική εκποίηση του αγελαδινού γάλακτος 45.000 – 50.000 κιλών περίπου του...

PDF icon 637Ω46Ψ8Ζ6-Ρ5Ο.pdf 05/07/2022 - 12:50 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια αναγέννησης στηλών απιονισμού ύδατος

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια αναγέννησης στηλών απιονισμού ύδατος IONEL (Τμήμα...

PDF icon τμηματική προμήθεια αναγέννησης στηλών απιονισμού ύδατος.pdf 29/06/2022 - 13:18 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά ζωοτροφών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά ζωοτροφών από το αγρόκτημα Κωπαΐδας, προς το Κτηνοτροφείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

PDF icon Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά ζωοτροφών.pdf 29/06/2022 - 13:11 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Υποθέσεων & Διαδικασιών και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και συναφών

PDF icon Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Υποθέσεων & Διαδικασιών και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και συναφών .pdf 24/06/2022 - 15:09 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΛΩΝ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ.pdf 24/06/2022 - 11:03 Διεύθυνση Οικονομικού

Σελίδες