Συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4412/2016).

10/01/2023 - 09:07 -- Marios Chitoglou
Ημ/νία:
10/01/2023
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4412/2016).
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων για την σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Τμήματα στην Άμφισσα (Τμήμα 2) και στη Θήβα (Τμήμα 4) για τα έτη 2023 και 2024.

10/01/2023 - 09:07