Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

06/12/2022 - 09:36 -- Marios Chitoglou
Ημ/νία:
06/12/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του δικτύου δεδομένων στο τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΓΠΑ.» συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (2.665,40€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

06/12/2022 - 09:36