Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης προκηρύξεων μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

14/10/2022 - 11:27 -- Marios Chitoglou
Ημ/νία:
14/10/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης προκηρύξεων μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης προκηρύξεων μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον ημερήσιο, πολιτικό, οικονομικό τύπο, διάρκειας έως 31-12-2022, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των πέντε χιλιάδων εβδομήντα ευρώ (4500,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Συνημμένα: 
14/10/2022 - 11:27