Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Ημ/νία Τροποποίησης:
24/04/2024
Κωδικός:
14 - 185 - 0
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Πράξη «ΚΟΜΒΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»
με Κωδικό ΟΠΣ 5064840 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΑΔΑ: ΩΣΞ07Λ7-Ψ95

 

Ημ/νια Ανάρτησης:
10/04/2024 - 19:03