Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

01/04/2023 - 06:00 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
01/04/2023
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

01/04/2023 - 06:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

02/02/2023 - 11:49 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
08/02/2023
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» MIS ΤΑ 5174815

02/02/2023 - 11:49

2Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

30/01/2023 - 08:31 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
30/01/2023
Θέμα:
2Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

2η Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της με αρ. πρωτ. 1475/22.12.2022 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» το οποίο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174815) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 194369)

30/01/2023 - 08:31

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

20/01/2023 - 11:39 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
20/01/2023
Θέμα:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της με αρ. πρωτ. 1475/22.12.2022 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ » (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 194369)

20/01/2023 - 11:39

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

20/01/2023 - 11:36 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
20/01/2023
Θέμα:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της με αρ. πρωτ. 1475/22.12.2022 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ » (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 194369)

20/01/2023 - 11:36

Συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4412/2016).

10/01/2023 - 09:07 -- Marios Chitoglou
Ημ/νία:
10/01/2023
Θέμα:
Συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4412/2016).

Συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων για την σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Τμήματα στην Άμφισσα (Τμήμα 2) και στη Θήβα (Τμήμα 4) για τα έτη 2023 και 2024.

10/01/2023 - 09:07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

28/12/2022 - 17:20 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
28/12/2022
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

28/12/2022 - 17:20

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

28/12/2022 - 11:31 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
28/12/2022
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

 

28/12/2022 - 11:31

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

12/12/2022 - 10:29 -- Marios Chitoglou
Ημ/νία:
12/12/2022
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύμβαση για την «Προμήθεια ζωοτροφών», συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%.

12/12/2022 - 10:29

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

06/12/2022 - 09:36 -- Marios Chitoglou
Ημ/νία:
06/12/2022
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του δικτύου δεδομένων στο τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΓΠΑ.» συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (2.665,40€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

06/12/2022 - 09:36

Σελίδες