Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16/09/2023 - 08:09 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
16/09/2023
Θέμα:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της με αρ. πρωτ. 704/06.09.2023 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 203361)

 

16/09/2023 - 08:09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

07/09/2023 - 09:42 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
07/09/2023
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ "

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ"

 

07/09/2023 - 09:42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

02/09/2023 - 08:49 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
02/09/2023
Θέμα:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ΄αρίθμ. 605/17.07.2023 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (ΑΘΗΝΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) και MIS 5203043

02/09/2023 - 08:49

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

28/08/2023 - 12:33 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
28/08/2023
Θέμα:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ΄αρίθμ. 605/17.07.2023 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (ΑΘΗΝΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) και MIS 5203043

28/08/2023 - 12:33

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

28/08/2023 - 12:31 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
28/08/2023
Θέμα:
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της υπ΄αρίθμ. 605/17.07.2023 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (ΑΘΗΝΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) και MIS 5203043

28/08/2023 - 12:31

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ΄αρίθμ. 568 /05.07.2023 Διακήρυξη

25/08/2023 - 09:17 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
25/08/2023
Θέμα:
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ΄αρίθμ. 568 /05.07.2023 Διακήρυξη

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ΄αρίθμ. 568 /05.07.2023 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ««Προμήθεια και Εγκατάσταση Τοπικού Μικροδικτύου στις Εγκαταστάσεις του Γ.Π.Α. για Παραγωγή και Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας» για τις ανάγκες του Υποέργου 6 της Πράξης με τίτλο «Εφαρμογή καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών σε εμβληματικό κτίριο και εγκαταστάσεις του Γ.Π.Α» και MIS 5073760

25/08/2023 - 09:17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

08/08/2023 - 11:05 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
08/08/2023
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

08/08/2023 - 11:05

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας

18/07/2023 - 07:28 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
18/07/2023
Θέμα:
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου για την Σύμβαση με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (ΑΘΗΝΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

18/07/2023 - 07:28

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

12/07/2023 - 16:37 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
12/07/2023
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμηθειών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για την Σύμβαση με τίτλο:
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Τοπικού Μικροδικτύου στις Εγκαταστάσεις του Γ.Π.Α. για Παραγωγή και Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας» για τις ανάγκες του Υποέργου 6 της Πράξης με τίτλο «Εφαρμογή καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών σε εμβληματικό κτίριο και εγκαταστάσεις του Γ.Π.Α» και MIS 5073760

12/07/2023 - 16:37

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

30/06/2023 - 07:35 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
30/06/2023
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ

«Εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικού δικτύου στο κτήριο της Θήβας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

30/06/2023 - 07:35

Σελίδες