ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16/09/2023 - 08:09 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
16/09/2023
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

 

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της με αρ. πρωτ. 704/06.09.2023 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 203361)

 

Συνημμένα: 
16/09/2023 - 08:09