Επικαιροποιημένο Γενικό Μητρώο

Ημ/νία Τροποποίησης:
22/02/2018
Κωδικός:
35 - 31 - 0
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Επικαιροποιημένο Γενικό Μητρώο

Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου που αφορά στην επικαιροποίηση του μητρώου μελών του Τμήματος ΕΖΠ & Υ.

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
22/02/2018 - 13:51