Τεύχος οδηγιών μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του ΓΠΑ

15/06/2023 - 12:42 -- Γραφείο Διασύνδεσης
Ημ/νία:
01/11/2023
Άλλο
Θέμα:
Τεύχος οδηγιών μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του ΓΠΑ
Ακαδημαϊκά Θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γραφείο Διασύνδεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ανακοινώνει στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα ότι έχει γίνει η έκδοση τεύχους οδηγιών για τα μικροομαδικά διαδραστικά εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ).

Τα τεύχη οδηγιών μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εχει γίνει η συγγραφή τεσσάρων τευχών οδηγιών μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών, ξεχωριστά, για τα τμήματα της Αθήνας, της Άμφισσας, της Θήβας και του Καρπενησίου, . Με κύριο άξονα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του πολιτικής τη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τις πραγματικές κοινωνικές συνθήκες ανάπτυξης και προόδου επιχειρεί να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και επαγγελματικής ταυτότητας και στην επίτευξη επιδιώξεων όλων των φοιτητών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Σε αυτόν τον οδηγό γίνεται περιήγηση στην μνήμη και τις λειτουργίες της, τις μαθησιακές δυσκολίες και το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών βάσει των οποίων προέκυψε η αναγκαιότητα σύνταξης οδηγιών για τα μικροομαδικά διαδραστικά εργαστήρια μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του ΓΠΑ.

Η συγγραφή των οδηγών μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών έγινε από τις Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής που ανήκουν στην ομάδα του εν λόγω έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Τσούρου Βιργινία - Μαρία, στο 2105294817 , email: career@aua.gr

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

15/06/2023 - 12:42