Ορισμός της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής

15/06/2022 - 10:22 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
15/06/2022
Σχολή Επιστημών των Ζώων
Θέμα:
Ορισμός της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Εκλογές

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμων των Ζώων

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) Της περ. γ του άρθρου 20, και του άρθρου 23 του Ν.4485/2017 (Α’ 114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β) Του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α’ 136).

 1. Την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (Β’ 3255) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Β’ 3969).
 2. Την υπό στοιχεία 147084/Ζ1/16.11.2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 5364) με θέμα Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 3. Την αριθ. 6807/09.07.2019 διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στην εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών των Ζώων με θητεία από 01.09.2019 έως 31.08.2022.
 4. Την υπ’ αριθ. 11/31.05.2022 (ορθή επανάληψη) προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Ζώων του Ιδρύματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τον ορισμό της Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με τα ισάριθμα αναπληρωματικά της μέλη, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστήμων των Ζώων, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία από 01.09.2022 έως 31.08.2024, ως ακολούθως:

Τακτικά Μέλη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής:

 1. Παππάς Αθανάσιος μέλος Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (Πρόεδρος).
 2. Σιμιτζής Παναγιώτης μέλος Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή.
 3. Μπιτχαβά Κωνσταντίνα μέλος Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρώτριας Καθηγήτριας.

Αναπληρωματικά Μέλη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής:

 1. Ζωίδης Ευάγγελος μέλος Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή.
 2. Γελασάκης Αθανάσιος μέλος Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή.
 3. Γκολιομύτης Μιχαήλ μέλος Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή.

Πρόεδρος της Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται ο κ. Παππάς Αθανάσιος μέλος Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή.

Η Τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους για το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

 

Ο Κοσμήτορας

Ιωάννης Οικονομόπουλος

Καθηγητής

15/06/2022 - 10:22