εξετάσεις του μαθήματος   Αρωματικά Φαρμακευτικά Ελαιούχα & Κλωστικά Φυτα

11/07/2020 - 19:02 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
11/07/2020
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
εξετάσεις του μαθήματος   Αρωματικά Φαρμακευτικά Ελαιούχα & Κλωστικά Φυτα
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις του μαθήματος   Αρωματικά Φαρμακευτικά Ελαιούχα & Κλωστικά Φυτα  θα διεξαχθούν την  Παρασκευή  17 Ιουλίου στις 10:00 στη  ψηφιακή  αίθουσα

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1fe12a416e334f66aaffb9a8198a117d%40thread.tacv2/conversations?groupId=f5d3528b-71e9-4166-b7ff-de98dfaca339&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

 

Καθ Δ Μπιλάλης

11/07/2020 - 19:02