ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

08/12/2019 - 09:13 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
13/12/2019
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

                                                                                                     Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την παροχή Υπηρεσιών Υγείας - Ιατρός Εργασίας, για ένα (1) έτος,  για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, που βρίσκεται στο ισόγειο του Κεντρικού κτιρίου του Ιδρύματος, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συγκλήτου στον 1ο όροφο του Κεντρικού Κτιρίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα, την 19η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30.

 

08/12/2019 - 09:13