Εγχειρίδιο: «Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ): Κατευθυντήριες Γραμμές & Εργαλεία» - Έργο GENDRHED, ΕΛΙΑΜΕΠ

Ημ/νία Τροποποίησης:
10/04/2024
Κωδικός:
171 - 3 - 5
Επιτροπή Ισότητας Φύλων
Θέμα:
Εγχειρίδιο: «Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ): Κατευθυντήριες Γραμμές & Εργαλεία» - Έργο GENDRHED, ΕΛΙΑΜΕΠ

Εγχειρίδιο: «Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ): Κατευθυντήριες Γραμμές & Εργαλεία» - Έργο GENDRHED, ΕΛΙΑΜΕΠ

 

Στο πλαίσιο του έργου «Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα (GENDRHED)» (2022-2023), το οποίο υλοποιείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Active citizens fund των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (EEA Grants), προετοιμάστηκε το εγχειρίδιο «Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ): Κατευθυντήριες Γραμμές & Εργαλεία». Σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουν τις έμφυλες ανισότητες στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία τους. 

 

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για την κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε ΑΕΙ και σε ερευνητικά ιδρύματα. Ακολουθεί μια αναστοχαστική (reflexive) προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας, και η συνεχής παρακολούθηση, προσαρμογή και βελτίωση των δράσεων είναι βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα των ΣΔΙΦ. 

Ημ/νια Ανάρτησης:
29/01/2024 - 17:59