Εγκύκλιος ν. 5027/2023 (Α’ 48)

Ημ/νία Τροποποίησης:
23/03/2023
Κωδικός:
10 - 2 - 0
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Εγκύκλιος ν. 5027/2023 (Α’ 48)

«Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
23/03/2023 - 09:21