Οδηγίες Ψηφοφορίας για τους Εκλέκτορες για τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος

Ημ/νία Τροποποίησης:
17/10/2022
Κωδικός:
147 - 133 - 2
Συμβούλιο Ένταξης
Θέμα:
Οδηγίες Ψηφοφορίας για τους Εκλέκτορες για τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος

Αθήνα 17.10.2022

Προς τα μέλη ΔΕΠ εκλέκτορες των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος

ΠΟΙΟΣ ΨΗΦΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το εκλογικό δικαίωμα ασκεί το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως βαθμίδας συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΕΙ Ο ΕΚΛΟΓΕΑΣ

Ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο - Επιλογή υποψηφίων

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται αλφαβητικά όλα τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. που πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας, καθώς και η Σχολή από την οποία προέρχονται.Το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει διαγραμμισμένο πίνακα με τρεις (3) αριθμημένες στήλες και αριθμό σειρών ίσο με τον αριθμό των υποψηφίων. Στη δεύτερη στήλη αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υποψηφίου και στην τρίτη στήλη αναγράφεται η Σχολή από την οποία προέρχεται κάθε υποψήφιος (βλ. πίνακα 1).

H ψηφοφορία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Α.Ε.Ι., πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του συστήματος ταξινομικής ψήφου μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».

Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία δίνονται αναλυτικά στο επισυναπτώμενο κείμενο.

Παρακαλούμε να ελέγξετε άμεσα και επισταμένα τα στοιχεία σας που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο πίνακα εκλογέων.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Ημ/νια Ανάρτησης:
17/10/2022 - 18:30