Ίδρυση ΚΕΔΙΒΙΜ/ΓΠΑ

Ημ/νία Τροποποίησης:
14/12/2023
Κωδικός:
150 - 1 - 0
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)
Θέμα:
Ίδρυση ΚΕΔΙΒΙΜ/ΓΠΑ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), το οποίο ιδρύθηκε με την αριθμ. 85595/Ζ1/08-06-2018 (ΦΕΚ 2102/τ.Β΄/08-06-2018) υπουργική απόφαση με τίτλο «Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» αποτελεί Μονάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση.

Ημ/νια Ανάρτησης:
13/04/2021 - 18:51