ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗ

Ημ/νία Τροποποίησης:
01/04/2021
Κωδικός:
38 - 31 - 0
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Ελένη Κακούρη, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Phytochemical analysis and biological activity of selected Medicinal and Aromatic Plants (Drimia numidica, Smilax aspera L, Rosmarinus officinalis L, Cannabis sativa L., Crocus sativus L.) against diabetes mellitus and cancer” («Φυτοχημική ανάλυση και βιολογική δράση επιλεγμένων φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών (Drimia numidica, Smilax aspera L, Rosmarinus officinalis L, Cannabis sativa L., Crocus sativus L.)  στην αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη και του καρκίνου»). Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 22.04.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μέσω τηλεδιάσκεψης στον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afa4dcb8e14664f4c8a6b2d9d6fec52ab%40thread.tacv2/conversations?groupId=dd08af1a-9f0e-48ce-ac63-5a51bef9e90e&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

Κωδικός ομάδας: sqxhdh2

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
01/04/2021 - 10:20