Ενημέρωση Πολλαπλής Επιλογής Εκπαιδευτών

Ημ/νία Τροποποίησης:
13/01/2020
Κωδικός:
150 - 3 - 0
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)
Θέμα:
Ενημέρωση Πολλαπλής Επιλογής Εκπαιδευτών

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής ο Επιστημονικός Υπεύθυνος αποστέλλει στη Γραμματεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@aua.gr, το έντυπο Ενημέρωσης Επιλογής Εκπαιδευτών.

Για την επιλογή εκπαιδευτών σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποβάλλεται το έντυπο Ενημέρωση Επιλογής Εκπαιδευτών.[Μ1] 

Για την επιλογή εκπαιδευτών σε περισσότερα του ενός εκπαιδευτικά προγράμματα υποβάλλεται το έντυπο Multi Ενημέρωση Επιλογής Εκπαιδευτών

Ημ/νια Ανάρτησης:
13/01/2020 - 16:51