Έντυπο Ενημέρωσης Επιλογής Εκπαιδευτών

Ημ/νία Τροποποίησης:
13/01/2020
Κωδικός:
150 - 3 - 0
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)
Θέμα:
Έντυπο Ενημέρωσης Επιλογής Εκπαιδευτών

Έντυπο Ενημέρωσης Επιλογής Εκπαιδευτών

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής ο Επιστημονικός Υπεύθυνος αποστέλλει στη Γραμματεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@aua.gr, το έντυπο Ενημέρωσης Επιλογής Εκπαιδευτών.

Για την επιλογή εκπαιδευτών σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποβάλλεται το έντυπο Ενημέρωση Επιλογής Εκπαιδευτών

Για την επιλογή εκπαιδευτών σε περισσότερα του ενός εκπαιδευτικά προγράμματα υποβάλλεται το έντυπο Multi Ενημέρωση Επιλογής Εκπαιδευτών.

Ημ/νια Ανάρτησης:
13/01/2020 - 16:49