ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Ημ/νία Τροποποίησης:
13/01/2020
Κωδικός:
150 - 3 - 0
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)
Θέμα:
ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μπορεί να υποβάλει Αίτημα Επιλογής Εκπαιδευτών από το Μητρώου του Κέντρου. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@aua.gr

Για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποβάλλεται το Αίτημα Επιλογής Εκπαιδευτών 

Για περισσότερα του ενός προγράμματα υποβάλλεται το Multi Αίτημα Επιλογής Εκπαιδευτών 

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
13/01/2020 - 16:44