Γεωπόνος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

29/09/2018 - 20:43 -- Dimitrios Tsits...
Ημ/νία:
29/09/2018
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
Γεωπόνος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προκηρύξεις Θέσεων

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την καταγραφή του ενδιαφέροντος Ερευνητών Γεωπόνων με ειδίκευση στη Φυτοπροστασία για την πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020 με τριετή διάρκεια (09/2018 - 12/2021) με τίτλο “Optmised Integrated Pest Management for precise detection and control of plant diseases in perennial crops and open-field vegetables - OPTIMA”. Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον Αν. Καθηγητή Γεωργικής Μηχανολογίας του ΓΠΑ, Σπύρο Φουντά σε συνεργασία με τον Αν. Καθηγητή Φυτοπαθολογίας του ΓΠΑ, Δημήτρη Τσιτσιγιάννη και αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης (IPM) τριών ιδιαίτερα σοβαρών ασθενειών των φυτών (περονόσπορος αμπέλου, φουζικλάδιο μηλιάς, αλτερναρίωση καρότου) με καινοτόμα συστήματα Γεωργίας Ακριβείας. Σκοπός του προγράμματος είναι: α) να πραγματοποιείται ταχύτερα η πιθανότητα εμφάνισης των ασθενειών μέσω μοντέλων πρόβλεψης ασθενειών, β) να αναπτυχθούν προηγμένες μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης με τεχνικές φασματικής απεικόνισης για ακριβή εντοπισμό και ποσοτικοποίηση της ασθένειας, γ) να αξιολογηθούν καινοτόμα βιολογικά προϊόντα σε συνδυασμό με χημικά φυτοπροστατευικά σκευάσματα αντιμετώπισης των τριών ασθενειών και δ) να αναπτυχθούν πρωτότυπα ψεκαστικά μηχανήματα ακριβείας με διαφορετικούς τύπους ακροφυσίων και έλεγχο μεταβλητού ρυθμού ροής του ψεκαστικού υγρού. Το πρόγραμμα θα αξιολογήσει επίσης τις επιπτώσεις των προτεινόμενων ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ασθενειών των φυτών στην υγεία, το περιβάλλον και σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο συγκριτικά με συμβατικά συστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο OPTIMA ακολουθήστε το σύνδεσμο https://cordis.europa.eu/project/rcn/214745_en.html

Ο ΕΛΚΕ του ΓΠΑ προγραμματίζει να προκηρύξει τη θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή έκτακτου προσωπικού στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας με τα ακόλουθα προσόντα:

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ για την εν λόγω θέση:

 • Πτυχίο Γεωπόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τμήματος ή Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής ή Φυτοπροστασίας της ημεδαπής ή ισοτίμου Πανεπιστημιακού Τμήματος ΑΕΙ της αλλοδαπής
 • Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Φυτοπροστασίας από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου)
 • Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους και ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή Συνέδρια στο αντικείμενο της Φυτοπροστασίας
 • Συστατικές επιστολές

Β. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ που θα ληφθούν υπόψη:

 1. Προαιρετικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Φυτοπροστασίας
 2. Διδακτορικό δίπλωμα με έμφαση σε αντικείμενα μυκητολογικών ασθενειών
 3. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή εθνικά ερευνητικά έργα (προγράμματα) σχετικά με τη Φυτοπροστασία
 4. Ικανότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων. Γνώσεις και ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μίας φάσης ή ενός τμήματος ερευνητικού έργου, που να αποδεικνύονται από επίσημα στοιχεία
 5. Εμπειρία σε διεξαγωγή και ανάλυση πειραμάτων υπαίθρου ή θερμοκηπίου
 6. Εμπειρία σε θέματα σχετικά με τον τρόπο δράσης και την αποτελεσματικότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τη φυτοτοξικότητα και τους μηχανισμούς ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πρακτικές ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και στρατηγικές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (IPM)
 7. Γνώση χρήσης πακέτων στατιστικής ανάλυσης πειραματικών δεδομένων
 8. Δίπλωμα οδήγησης

Το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του ΓΠΑ, με την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αποβλέπει στην καταγραφή του ενδιαφέροντος για την ως άνω αναφερόμενη θέση. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μόνο με την υποβολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να υποβάλλουν ή να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα στον Αν. Καθηγητή Φυτοπαθολογίας Δημήτρη Τσιτσιγιάννη (email: dimtsi@aua.gr, τηλ. 210-5294506) έως και 14 Οκτωβρίου 2018.

Α/Α: 
1
29/09/2018 - 20:43