Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2018

31/08/2018 - 08:43 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
31/08/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2018
Προκηρύξεις Θέσεων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 (ΑΔΑ: ΩΖΩΒ46Ψ8Ζ6-ΡΑ9) για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας - Κεντρικό πρωτόκολλο

Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, απευθύνοντάς της στο Τμήμα Α΄ Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού υπ’ όψιν κ. Π. Σούντα

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529-4979, 210 529-4882, 210 529-4881

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης (3.9.2018) της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, ήτοι από την 4.9.2018. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει την 13.9.2018, με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 4.9.2018

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13.9.2018

31/08/2018 - 08:43