Δ.Π.Μ.Σ. "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων" Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2018

26/07/2018 - 08:43 -- Διατμηματικό Πρ...
Ημ/νία:
26/07/2018
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Δ.Π.Μ.Σ. "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων" Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2018
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος  και Γαλακτοκομικών Προϊόντων"  να υποβάλλουν αιτήσεις  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από 25 Ιουλίου έως 1 Οκτωβρίου 2018 στη Γραμματεία του (Δ.Π.Μ.Σ.).

Το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών και συναφών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Δ.ΜΣ.) στην  «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος  και Γαλακτοκομικών Προϊόντων».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δύο (2) εξάμηνα και απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (60) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. Αν. Καθηγητή κ. Θεόφιλο Μασούρα (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, τηλ. 210-529 4675, e-mail: theomas@aua.gr), στη Γραμματεία  του Δ.Π.Μ.Σ., Ιερά Οδός 75, 11855  Αθήνα,  τηλ. 210 5294653, e-mail: dpms_dairy@aua.gr. και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ http://fst.aua.gr/el/node/278

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής.

 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Θεοφ. Μασούρας

Αναπλ. Καθηγητής Γ.Π.Α.

 

26/07/2018 - 08:43