Προκήρυξη ακαδ. έτους 2018-2019 Διατμηματικού ΠΜΣ ΕΣΑΑ

19/07/2018 - 08:36 -- ΠΜΣ Ολοκληρωμέν...
Ημ/νία:
19/07/2018
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Θέμα:
Προκήρυξη ακαδ. έτους 2018-2019 Διατμηματικού ΠΜΣ ΕΣΑΑ
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη", να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., γεωπονικής κατεύθυνσης που επιθυμούν να συνδυάσουν τις βασικές τους γνώσεις με στοιχεία της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας ή σε αποφοίτους οικονομικών ή άλλων συναφών επιστημών, που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις κυρίως στη Ζωική Παραγωγή και τις Υδατοκαλλιέργειες, αλλά και τη Φυτική Παραγωγή.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην  «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης τρία (3) εξάμηνα και για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης μέχρι έξι (6) εξάμηνα και απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο, η οποία επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε Θεματικές Ενότητες και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Μέρος της διδασκαλίας, η οποία δεν υπερβαίνει το 35% του συνολικά παρεχόμενου διδακτικού έργου, γίνεται εξ αποστάσεως. Η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παρακολούθηση του Προγράμματος από τους φοιτητές εκείνους που διαμένουν ή και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην επαρχία.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.farmbm.aua.gr. Μπορούν επίσης, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr ή στο 210 529 4770.

 

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής

 

19/07/2018 - 08:36