Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ΄αρίθμ. 568 /05.07.2023 Διακήρυξη

25/08/2023 - 09:17 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
25/08/2023
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ΄αρίθμ. 568 /05.07.2023 Διακήρυξη
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ΄αρίθμ. 568 /05.07.2023 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ««Προμήθεια και Εγκατάσταση Τοπικού Μικροδικτύου στις Εγκαταστάσεις του Γ.Π.Α. για Παραγωγή και Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας» για τις ανάγκες του Υποέργου 6 της Πράξης με τίτλο «Εφαρμογή καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών σε εμβληματικό κτίριο και εγκαταστάσεις του Γ.Π.Α» και MIS 5073760

Συνημμένα: 
25/08/2023 - 09:17