Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας για Εκπρόσωπο μελών ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της ΣΕΖ