Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας

18/07/2023 - 07:28 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
18/07/2023
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου για την Σύμβαση με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (ΑΘΗΝΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

18/07/2023 - 07:28