ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

12/07/2023 - 16:37 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
12/07/2023
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμηθειών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για την Σύμβαση με τίτλο:
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Τοπικού Μικροδικτύου στις Εγκαταστάσεις του Γ.Π.Α. για Παραγωγή και Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας» για τις ανάγκες του Υποέργου 6 της Πράξης με τίτλο «Εφαρμογή καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών σε εμβληματικό κτίριο και εγκαταστάσεις του Γ.Π.Α» και MIS 5073760

12/07/2023 - 16:37