Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος ΕΖΠ