Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη συνέλευση του τμ. επιστ. τρ. και διατρ. του ανθρ. του ΓΠΑ

21/06/2023 - 13:25 -- Marina Georgalaki
Ημ/νία:
21/06/2023
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη συνέλευση του τμ. επιστ. τρ. και διατρ. του ανθρ. του ΓΠΑ
Εκλογές

Η τριμελής εφορευτική επιτροπή που ορίστηκε ως  Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) με την υπ. αριθ. 805/13.06.23 απόφαση της Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Καθ. Ιωάννας Μαντάλα, ανακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4957/2022 (Α΄141), άρθρο 41, παρ. 5 και Κ.Υ.Α. αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 (ΦΕΚ 5220/Β΄/7-10-2022), άρθρο 7, παρ. 7, υποψήφιους για τη θέση του Εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ένα τακτικό μέλος με το αναπληρωματικό του) στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α. για το χρ. διάστημα από 01.09.2023 έως 31.08.2024, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας.

21/06/2023 - 13:25