Εκλογή εκπροσώπου ΕΤΕΠ Σστις συνεδριάσεις Σχολής Τροφίμων