Προκήρυξη Εκλογών για τον ορισμό εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη ΓΣ Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας Τμήματος ΕΦΠ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24

27/04/2023 - 14:08 -- Georgios Liakopoulos
Ημ/νία:
27/04/2023
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Προκήρυξη Εκλογών για τον ορισμό εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη ΓΣ Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας Τμήματος ΕΦΠ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24
Εκλογές

Προς: Μέλη ΕΔΙΠ Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας
Κοινοποίηση: Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γ.Π.Α., Γραμματεία Τομέα
Βοτανικής και Μικροβιολογίας, Τμήμα Α' Προσωπικού (Διεύθυνσης  Διοικητικού), Τμήμα Δ' Διοικητικής Μέριμνας, Σύλλογο Μελών ΕΔΙΠ Γ.Π.Α.
Θέμα: Προκήρυξη Εκλογών για τον ορισμό εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη ΓΣ Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ, στη Γενική Συνέλευση Τομέα για το ακαδ. έτος 2023-24

 

 

Ο Διευθυντής του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας, έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των άρθρων 34 (παρ. α) και 41 του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141, τ. Α΄) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»,

β) τις διατάξεις της με αρ. 123024/Ζ1/06.10.2022 (Φ.Ε.Κ. 5220, τ. Β΄, 07.10.2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.»,

γ) τη με αρ. πρωτ. 119929/Ζ1/30.09.2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα»,

δ) την υπό στοιχεία 5204/11.11.2021 (Φ.Ε.Κ. 5244, τ. Β΄) Υπουργική απόφαση για τη Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ»,

ε) τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136, τ. Α΄) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.»,

στ) τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (Φ.Ε.Κ. 184, τ. Α΄) «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,

ζ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation – GDPR),

η) τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 (Φ.Ε.Κ. 137, τ. Α΄) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

Προκηρύσσει

Εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) με θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024.

1. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου έχουν όλα τα μέλη ΕΔΙΠ που υπηρετούν στον Τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση και δεν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών ή σε αναστολή καθηκόντων κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την θέση του εκπροσώπου υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Τομέα (Αιμιλία-Ελένη Νικολοπούλου, email: mil1@aua.gr). Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψήφιου/ας. Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του/της με γραπτή δήλωση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τουτέστιν έως και την 13η Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη. Η δήλωση παραίτησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τομέα στη Γραμματεία του Τομέα (Αιμιλία-Ελένη Νικολοπούλου, email: mil1@aua.gr), από τον ιδρυματικό λογαριασμό του/της υποψηφίου/ας.

2. Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκινάει την 1η Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. και λήγει την 31η Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ.

3. Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 23η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των αναπληρωτών τους, αποτελείται από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας ειδικού διδακτικού προσωπικού, που υπηρετούν στην ακαδημαϊκή μονάδα κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών.

4. Για κάθε εκλογική διαδικασία ορίζεται ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη που αναδεικνύονται με επιμέλεια του Διευθυντή του Τομέα μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ των μελών της οικείας κατηγορίας που υπηρετούν στον Τομέα, εξαιρουμένων των μελών που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ανά κατηγορία. Εάν ο αριθμός των υπηρετούντων μελών ανά κατηγορία προσωπικού είναι μικρότερος από τον αριθμό έξι (6) και δεν επαρκεί για την ανάδειξη τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, με ηλεκτρονική κλήρωση αναδεικνύεται ένα (1) μέλος ανά κατηγορία προσωπικού, το οποίο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Ο.Δ.Ε. Η συμμετοχή στην Εφορευτική Επιτροπή αποτελεί μέρος των διοικητικών καθηκόντων του προσωπικού.

5. Ως εκπρόσωποι των μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα εκλέγονται αυτοί που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και ως αναπληρωτής τους ο αμέσως επόμενος σε σειρά προτίμησης υποψήφιος.

6. Οι εκλογές θα διεξαχθούν  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 147080/Ζ1/16.11.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5364/Β’/19.11.2021) με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

 

 

Ο Διευθυντής του Τομέα

 

Γεώργιος Λιακόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

27/04/2023 - 14:08