2Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

30/01/2023 - 08:31 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
30/01/2023
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
2Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

2η Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της με αρ. πρωτ. 1475/22.12.2022 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» το οποίο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174815) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 194369)

Συνημμένα: 
30/01/2023 - 08:31