ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

20/01/2023 - 11:39 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
20/01/2023
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της με αρ. πρωτ. 1475/22.12.2022 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ » (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 194369)

Συνημμένα: 
20/01/2023 - 11:39