Ανάκληση Προκήρυξης Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τομέα ΒκΜ στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ΕΦΠ

07/10/2022 - 16:16 -- Georgios Liakopoulos
Ημ/νία:
07/10/2022
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Ανάκληση Προκήρυξης Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τομέα ΒκΜ στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ΕΦΠ
Εκλογές

Έχοντας υπόψη την από 06-10-2022 ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 123024/ Ζ1 περί ‘Καθορισμού της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.’,

με το παρόν ανακαλείται το έγγραφο με αρ. πρωτ. 312 07.10.2022 με θέμα ‘ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στη Γενική Συνέλευση Τμήματος’.

 

Ο Διευθυντής του Τομέα

Γεώργιος Λιακόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

07/10/2022 - 16:16