Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τομέα ΒκΜ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ΕΦΠ

07/10/2022 - 15:22 -- Georgios Liakopoulos
Ημ/νία:
07/10/2022
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τομέα ΒκΜ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ΕΦΠ
Εκλογές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 29 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.7.2022),

β) Την περ. β  του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 147084/Ζ1 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5364 16.11.2021),

γ) Το με αρ. πρωτ. 891 07.10.2022 έγγραφο του Αντιπροέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής περί ‘Συμμετοχής Μελών ΔΕΠ των Τομέων στη συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής’,

 

1. Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

2. Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 12 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:00 μ.μ. έως 15:00 μ.μ.

3. Οι εκλογές θα διεξαχθούν  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 147080/Ζ1/16.11.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5364/Β’/19.11.2021) με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

 

Ο Διευθυντής του Τομέα

Γεώργιος Λιακόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στο πεδίο «Εκλογές», στις «Ανακοινώσεις» του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας (όπως ο Πίνακας Διανομής).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τομέας Βοτανικής και Μικροβιολογίας

 1. Γεωργακόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου
 2. Δήμου Μαρία του Χαρίλαου
 3. Ζερβάκης Γεώργιος του Ιωάννη
 4. Καραμπουρνιώτης Γεώργιος του Αντωνίου
 5. Καρναούρη Ανθή του Χριστόφορου
 6. Λιακόπουλος Γεώργιος του Γεωργίου
 7. Μπαρέκα Ελευθερία – Περδίκω του Δημητρίου
 8. Μπουράνης Δημήτριος του Λάμπρου
 9. Μπρέστα Παναγιώτα του Σπυρίδωνα
 10. Τρίγκας Παναγιώτης του Αλεξίου
 11. Χατζηπαυλίδης Ιορδάνης του Γεωργίου
 12. Χωριανοπούλου Στυλιανή του Νικολάου
07/10/2022 - 15:22