Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του Τμήματος Ε.Φ.Π.

17/06/2022 - 11:54 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
17/06/2022
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του Τμήματος Ε.Φ.Π.
Εκλογές

Θέμα: «Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής»

 

Τα μέλη της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου (ΚΚΑΑΤ), του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (ΕΦΠ) (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 574/08.06.2022 έγγραφο της Γραμματείας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής), σας ενημερώνουν ότι υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση Διευθυντή υπέβαλε ο κάτωθι υποψήφιος :

Ιωάννης Καραπάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Λαμβάνοντας υπόψη την προκήρυξη εκλογών Διευθυντών Τομέων (υπ’ αριθ. 526/18.05.2022 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής), την υποβληθείσα υποψηφιότητα για τη θέση Διευθυντή του Τομέα ΚΚΑΑΤ του Τμήματος ΕΦΠ, θητείας ενός έτους και την ισχύουσα νομοθεσία, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής έκριναν ομόφωνα ότι ο κ. Ιωάννης Καραπάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της υπό προκήρυξη θέσης.

Σύμφωνα με το έγγραφο 526/18.05.2022 του Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, θητείας ενός έτους, θα διεξαχθούν στις 22-06-2022, ημέρα Τετάρτη, από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μμ.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 147080/Ζ1/16.11.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5364/Β’/19.11.2021) με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Η παρούσα ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα ΚΚΑΑΤ του Τμήματος ΕΦΠ θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στο πεδίο «Εκλογές», στις «Ανακοινώσεις» του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, του Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή

 

 

 

 

 

 

Γ. Ντάτση

Επίκουρη Καθηγήτρια

Α. Παρασκευοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μ. Παπαφωτίου

Καθηγήτρια

 

17/06/2022 - 11:54