Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Δ/ντή του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος του Τμήματος Ε.Φ.Π.

16/06/2022 - 13:41 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
16/06/2022
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Δ/ντή του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος του Τμήματος Ε.Φ.Π.
Εκλογές

Θέμα: «Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Δ/ντή του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος»

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Εφορευτική Επιτροπή που ορίσθηκε για την εκλογή ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος (έγγραφο 575 / 08-06- 2022 της Γραμματείας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής), λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ. έγγραφο 527 / 18-05-2022 της Γραμματείας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής για την προκήρυξη των εκλογών, τις αιτήσεις των υποψηφίων και την κείμενη νομοθεσία:

 

Κρίνει σύννομη την υποψηφιότητα του κ. Διονύση Περδίκη, Αν. Καθηγητή, για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος

 

 

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο 527 / 18-05-2022 της Γραμματείας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη διαδικασία της ψηφοφορίας στις 22-06-2022, ημέρα Τετάρτη, από 10:00 έως 12:00.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 147080/Ζ1/16.11.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5364/Β’/19.11.2021) με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στο πεδίο «Εκλογές», στις «Ανακοινώσεις» του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

 

*

 

Φωτεινή Φλουρή                                       Σωτήρης Τζάμος                Κωνσταντίνος Αλιφέρης

Λέκτορας                                                        Αν. Καθηγητής                      Επικ. Καθηγητής

16/06/2022 - 13:41