Διακήρυξη Σίτισης φοιτητών Γ.Π.Α. Αθηνών, Άμφισσας, Θήβας & Καρπενησίου

15/06/2022 - 13:44 -- Dimitra Kosma
Ημ/νία:
24/06/2022
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
Διακήρυξη Σίτισης φοιτητών Γ.Π.Α. Αθηνών, Άμφισσας, Θήβας & Καρπενησίου
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη Αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου για την σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων για την σίτιση των φοιτητών στα τμήματα του Ιδρύματος στην Άμφισσα, στη Θήβα και στο Καρπενήσι για το χρονικό διάστημα από 01.09.2022 (ή άλλως από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) έως 23/12/2022.

15/06/2022 - 13:44