Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας

08/06/2022 - 14:12 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
08/06/2022
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

 

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου για την Σύμβαση με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 4

08/06/2022 - 14:12