Πρόσκληση για τη χορήγηση δεκαπέντε (15) υποτροφιών στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

03/06/2022 - 12:13 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
03/06/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Πρόσκληση για τη χορήγηση δεκαπέντε (15) υποτροφιών στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Προπτυχιακές Σπουδές

Πρόσκληση για τη χορήγηση δεκαπέντε (15) υποτροφιών στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που σπουδάζουν στα τμήματα της Άμφισσας, του Καρπενησίου και της Θήβας και ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) και οι οποίοι αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις λόγω οικονομικών, κοινωνικών ή προβλημάτων υγείας, αρ. πρωτ: 16365/27-05-2022.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που σπουδάζουν στα τμήματα της Άμφισσας, του Καρπενησίου και της Θήβας και ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) και οι οποίοι αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις λόγω οικονομικών, κοινωνικών ή προβλημάτων υγείας. Ο αριθμός των υποτροφιών που θα χορηγηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι 15 (δεκαπέντε), στο πλαίσιο του Υποέργου (02) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 01/04/2019» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045556/ΕΛΚΕ 97.0002 και Επιστ. Υπεύθυνο κ. Δέρκα Νικόλαο, Καθηγητή, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ: 5045556 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2022/05/16365.pdf

 

03/06/2022 - 12:13