ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

04/02/2022 - 13:53 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
04/02/2022
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου για την Σύμβαση με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ"

 

04/02/2022 - 13:53