ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί των όρων της υπ΄αρίθμ. 909/12.11.2021 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

09/12/2021 - 17:26 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
09/12/2021
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί των όρων της υπ΄αρίθμ. 909/12.11.2021 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12 ΚΑΙ 15 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της υπ΄αρίθμ. 909/12.11.2021 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» για τις ανάγκες του Υποέργου 1  της Πράξης με τίτλο «ΚΟΜΒΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» MIS 5064840

Συνημμένα: 
09/12/2021 - 17:26