Δ

19/11/2021 - 12:53 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
19/11/2021
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
Δ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου για την Σύμβαση με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» για τις ανάγκες του Υποέργου 1  της Πράξης με τίτλο «ΚΟΜΒΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» MIS 5064840

19/11/2021 - 12:53