ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

18/11/2021 - 11:42 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
18/11/2021
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη Διαγωνισμού Υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου για την Σύμβαση με τίτλο: "Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το Γ.ΠΑ. στην Υλοποίηση  και τη Διαχείριση της Πράξης στο   GR - Energy  και Υπηρεσίες για την Διάχυση και τη Δημοσιότητα των Αποτελεσμάτων της Πράξης» 

 

 

18/11/2021 - 11:42