Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας

17/11/2021 - 14:05 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
17/11/2021
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου για την Σύμβαση με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» για τις ανάγκες του Υποέργου 2

της Πράξης με τίτλο «ΚΟΜΒΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» MIS 5064840

17/11/2021 - 14:05