ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

02/09/2021 - 12:06 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
02/09/2021
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Ελένη Στυλιανού, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Study of succinic acid production via fermentation using the organic fraction of municipal solid waste and  process development using a novel electrochemical bioreactor” («Μελέτη της παραγωγής ηλεκτρικού οξέος μέσω μικροβιακών ζυμώσεων με χρήση του οργανικού κλάσματος αστικών στερεών αποβλήτων και πειραματική ανάπτυξη σε καινοτόμο ηλεκτροχημικό βιοαντιδραστήρα»).

Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 08.09.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μέσω τηλεδιάσκεψης στον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCcPae87Wfun8BzZz9hytOTzkBIc7g-qVI58lvevda2g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=15348b72-721e-47ae-8093-e350d3d1e321&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

02/09/2021 - 12:06