Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος "Γενική Φυτοπαθολογία " (1855) – Ιούνιος 2021

14/06/2021 - 13:26 -- Dimitrios Tsits...
Ημ/νία:
14/06/2021
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος "Γενική Φυτοπαθολογία " (1855) – Ιούνιος 2021
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ του μαθήματος Γενική Φυτοπαθολογία» (1855) 5ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 17.30 – 18.30, μέσω της πλατφόρμας Open e-class στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται «ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1855_ΙΟΥΝΙΟΣ 2021».

Η εξέταση του Εργαστηρίου θα περιλαμβάνει 16 ερωτήσεις επιλογής, Σωστό ή Λάθος και 8 εικόνες ασθενών φυτών ή/και παρασκευασμάτων φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών προς αναγνώριση της ασθένειας, του παθογόνου, των συμπτωμάτων και των σημείων, με μόνο μια σωστή απάντηση και με αρνητική βαθμολογία. Κάθε σωστή απάντηση στις ερωτήσεις επιλογής Σωστό ή Λάθος βαθμολογείται με (+5) μονάδες, ενώ κάθε λάθος με (-3). Κάθε σωστή απάντηση στις εικόνες ασθενών φυτών ή/και παρασκευασμάτων φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών βαθμολογείται με (+10) μονάδες, ενώ κάθε λάθος με (-8). Οι ερωτήσεις που δεν θα απαντηθούν, δεν βαθμολογούνται. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 30 λεπτά.

Το μάθημα για τις εξετάσεις στο e-Class θα γίνει ορατό στους εξεταζόμενους ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TEAMS και λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης.

Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή προβλήματος του συστήματος το οποίο παρακώλυσε την διαδικασία της εξέτασης κάποιου φοιτητή/τριας, τότε ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αποστείλει αίτημα επανεξέτασης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στους διδάσκοντες (dimtsi@aua.gr, aliki@aua.gr, filio@aua.gr) εντός 30 λεπτών μετά την λήξη της εξέτασης που να αναγράφει ως Θέμα: «Γενική Φυτοπαθολογία» (1855) και στο κείμενο του μηνύματος: «Αιτούμαι επανεξέταση λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισα στην ηλεκτρονική εξέταση», ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Α.Μ. και θα κληθεί να εξεταστεί προφορικά.

Η εγγραφή των φοιτητών στο Open e-class για την εξέταση του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος Γενική Φυτοπαθολογία (1855) θα γίνει από τους διδάσκοντες με βάση την κατάσταση εξετάσεων όπως αυτή έχει δοθεί από το Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει λόγος αποστολής μηνυμάτων από τους εξεταζόμενους προς τους διδάσκοντες για τον παραπάνω λόγο.

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Στη πλατφόρμα MS Teams η εγγραφή θα γίνει στο μάθημα «Γενική Φυτοπαθολογία (1855) Εξέταση Εργαστηρίου_ΙΟΥΝΙΟΣ 2021» με πρωτοβουλία του εξεταζόμενου τουλάχιστον 3 ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης. Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή τους στις εξετάσεις είναι η σύνδεσή τους στο MS Teams για την ταυτοποίηση και επιτήρηση. Ο κωδικός στο MS teams για την ηλεκτρονική επιτήρηση της εξέτασης στο EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ της Γενικής Φυτοπαθολογίας είναι: no5kazs

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να διαβάσουν τις οδηγίες συμμετοχής στην εξ' αποστάσεως τελική εξέταση του μαθήματος ΠΡΙΝ την ημερομηνία της τελικής εξέτασης, ώστε να προβούν στις απαραίτητες, από πλευράς τους, ενέργειες.

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 570/21.05.2020 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

14/06/2021 - 13:26