Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου του μαθήματος "Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας" (1225) – Ιούνιος 2021

14/06/2021 - 12:54 -- Dimitrios Tsits...
Ημ/νία:
14/06/2021
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου του μαθήματος "Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας" (1225) – Ιούνιος 2021
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη Θεωρία του μαθήματος "Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (1225)" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.00-11.45 π.μ., μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται “Εξετάσεις Θεωρίας μαθήματος Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας - Ιούνιος 2021 (1225)”. Η εξέταση θα περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μόνο μια σωστή απάντηση και με αρνητική βαθμολογία. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με (+5) μονάδες, ενώ κάθε λάθος με (-3). Οι ερωτήσεις που δεν θα απαντηθούν δεν βαθμολογούνται. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 30 λεπτά.

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το Εργαστήριο του μαθήματος "Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (1225)” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.45 π.μ. - 12.15 μ.μ., μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται “Εξετάσεις Εργαστηρίου μαθήματος "Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας" (1225)  - Ιούνιος 2021”. Η εξέταση θα περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μόνο μια σωστή απάντηση και με αρνητική βαθμολογία. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με (+5) μονάδες, ενώ κάθε λάθος με (-3).  Οι ερωτήσεις που δεν θα απαντηθούν δεν βαθμολογούνται. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 10 λεπτά.

Το μάθημα για τις εξετάσεις στο e-Class θα γίνει ορατό στους εξεταζόμενους ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TEAMS και λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης.

Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή προβλήματος του συστήματος το οποίο παρακώλυσε την διαδικασία της εξέτασης κάποιου φοιτητή/τριας, τότε ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αποστείλει αίτημα επανεξέτασης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στον διδάσκοντα (dimtsi@aua.gr) αμέσως μετά την λήξη της εξέτασης που να αναγράφει ως Θέμα: «Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (1225)» και στο κείμενο του μηνύματος: «Αιτούμαι επανεξέταση λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισα στην ηλεκτρονική εξέταση», ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Α.Μ. και θα κληθεί να εξεταστεί προφορικά.

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές πρέπει επίσης να εγγραφούν στην πλατφόρμα MS Teams στην ομάδα «Εξετάσεις μαθήματος Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας" (1225)» τουλάχιστον 3 ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης. Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή τους στις εξετάσεις είναι η σύνδεσή τους στο MS Teams με ανοιχτή κάμερα για την ταυτοποίηση και επιτήρηση. O κωδικός του μαθήματος στην πλατφόρμα MS Teams είναι: c1hxaf8

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να διαβάσουν τις οδηγίες συμμετοχής στην εξ' αποστάσεως τελική εξέταση του μαθήματος ΠΡΙΝ την ημερομηνία της τελικής εξέτασης, ώστε να προβούν στις απαραίτητες, από πλευράς τους, ενέργειες.

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 570/21.05.2020 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

14/06/2021 - 12:54